Styret

Om det norske teatret

Det Norske Teatret er ein nasjonal scenekunstinstitusjon med ei modig og stolt motkulturell historie, og har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Teatret spelar på nynorsk og dialekt i eit breitt repertoar, som òg omfattar musikkteater, og har jamt svært høge publikumstal. Det NorskeTeatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, i tillegg til kaféscenen Bikuben, og med ein nyopna restaurant integrert i foajeområdet. Gjennom moderne repertoartenking, dyktige scenekunstnarar og ein medviten språkpolitikk, ønskjer vi å ligge i framkant av scenekunstutviklinga. I møtet med det nye Noreg skal vi ha ei medviten haldning til å spegle samfunnet rundt oss og tilby eit mangfald av uttrykk og opplevingar. Dette let seg kort oppsummere i vårt ambisiøse visjon: Vi skal ta med oss fortida inn i notida til eit modig møte med framtida.

STYRET I L/L DET NORSKE TEATRET
ETTER ÅRSMØTET 27. APRIL 2019:

Medlem:

Nina Refseth, styreleiar
Steinulf Tungesvik, nestleiar

Varamedlem:

1) Gunhild Berge Stang
2) Olin Johanne Henden

Valde etter tilråding frå staten:

Magni Hjertenes Flyum
Inger Lise Aarrestad Rettedal
Shahzad Rana

Vara:


Tone Varslot Stave
Ivar Hogne Areklett Moe

Valde av dei fast tilsette på teatret:

Finn Kirkeby
Paul-Ottar Haga

Vara for Finn Kirkeby:
1) Pål Pande-Rolfsen
2) Lene Jin Nilsen
3) Anna L. Jakobsen

Vara for Paul-Ottar Haga:
1) Carl Morten Amundsen
2) Reinate Reinsve
3) Petter Winther

Målpolitisk råd

Målpolitisk råd har til oppgåve å gje råd om målbruken ved teatret og andre kulturpolitiske emne som rådet sjølv tek opp. Rådet vart skipa i 8. oktober 1976 som møteplass mellom teatret og resten av målrørsla og for å sikre årsmøtet og målrørsla innverknad på den målpolitiske utviklinga til teatret etter at staten fekk fleirtal i styret. Rådet blir valt på årsmøtet til teatret og har 11 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Etter årsmøtet 28. april 2018 har Målpolitisk råd denne samansetjinga:

Rådsmedlemmer

Eli Ulvestad, leiar

Inger Johanne Sæterbakk
Jens Kihl
Marit Krogsæter
Sverre Tusvik

Vararepresentantar:

1) Dag Terje Klarp Solvang
2) Mette Vårdal
3) Kjell Åsmund Sunde
4) Marie Nicolaisen
5) Terje Svindseth

Valnemnda:

Magne Aasbrenn
Endre Kleiveland
Brit Bildøen

Strategi og visjon for det norske teatret:

Visjon: landets viktigaste teater

Det Norske Teatret skal med nynorsk som scenespråk og eit breitt samfunnsengasjert repertoar skape nye uttrykk og nå eit stort publikum. Det Norske Teatret skal vere eit djervt, ope og engasjerande teater dit folk søkjer for både refleksjon og underhaldning.

Strategiske hovudmål

Nynorsk språk er vårt viktigaste særmerke. Det Norske Teatret skal føre eit godt og ledig språk, både på og utanfor scenen. Grunnlaget for nynorsken, dialektane, skal ha sin naturlege plass i teatret.
Det Norske Teatret blei starta som ein scene for språkleg og kunstnarleg fridom, og vi skal halde denne tradisjonen i hevd.

Teater for  barn og for ungdom

• Det Norske Teatret skal til ei kvar tid ha eit godt og aktuelt tilbod for barn og særleg legge vekt på å skape nye tekstar og dristige framsyningsformer
• Det Norske Teatret skal appellere til eit ungt publikum med aktuelle tema og problemstillingar i varierte og eksperimenterande uttrykk. Vi skal vere tett på ungdomskulturen og gjere teatret til ein lett tilgjengeleg møteplass

Teatret som utfordrar

• Det Norske Teatret skal syne ny norsk og internasjonal dramatikk på eit internasjonalt nivå
• Det Norske Teatret skal skape kunstnarleg sterkt musikkteater, og utvikle musikalen som format og sjanger
• Det Norske Teatret skal ta eit særskilt ansvar for at ulike publikumsgrupper får oppleve teaterklassikarane på nynorsk
• Det Norske Teatret skal aktivt arbeide for å auke publikums kunnskap om scenekunst

Teatret som når ut

• Det Norske Teatret skal nå eit stort og samansett publikum, og rekruttere nye grupper til teateret. Vi skal spegle samfunnet vårt både på scenen og i salen
• Det Norske Teatret skal nå ut til heile landet i samarbeid med andre teater og nærskylde organisasjonar
• Det Norske Teatret skal delta aktivt i internasjonalt teatersamarbeid gjennom nettverk, festivalar og utveksling av framsyningar
• For å utfordre og utvikle teatret skal vi trekke til oss dei beste kreftene frå inn- og utland

Teatret som institusjon

• Det Norske Teatret skal gjennom god ressursutnytting og økonomistyring sikre trygge rammer for vidare kunstnarleg utvikling og aktivitet
• Det Norske Teatret skal vere ein attraktiv arbeidsplass som utviklar både menneska og organisasjonen
• Det Norske Teatret skal dele kunnskapen sin med andre aktørar på kunstfeltet
• Det Norske Teatret skal ta i bruk og utvikle ny teknologi både for å fornye scenekunsten og organisasjonen
• Det Norske Teatret skal vere både ein framståande nynorskinstitusjon og eit leiande europeisk teater


Om strategien:
Strategien til Det Norske Teatret skal gi retning for prioriteringar i arbeidet både internt (på teateret) og eksternt mot publikum og styresmakter. Strategien skal følgjast opp av årlege aktivitetsplanar som bygger opp under alle dei strategiske hovudmåla og delmåla under dei.