Kavli billettfond

Saman med Kavlifondet har vi oppretta eit billettfond for ideelle, frivillige og humanitære organisasjonar. Sjå om du kan søke!

Om samarbeidet

Kavlifondet eig Kavli og Q-Meieriene og har i meir enn 50 år delt ut pengar til allmennyttige formål. Alt overskot gis til humanitært arbeid, forsking og kultur. Målet er å skape ringverkingar i folk sine liv, både for enkeltmenneske, i lokalsamfunn og i storsamfunnet. I 2018 delte Kavlifondet ut til saman 131 millionar kroner. Kvar gong du kjøper eit produkt frå Kavli eller Q-Meieriene, bidreg du til ein god sak.

Det Norske Teatret arbeider aktivt for å ha eit mangfaldig publikum og ein inkluderande profil. Teateret er ein viktig del av vår kulturarv og eit teaterbesøk kan for mange gje rom for å kople av frå kvardagen og hente energi, inspirasjon og refleksjon, og er ein fellesskapsarena og møteplass. Vi ønskjer at personar som elles ikkje oppsøker teateret får moglegheita til det.

Kavli Billettfond for ideelle, frivillige og humanitære organisasjonar er eit samarbeid mellom Kvalifondet og Det Norske Teatret. Her kan organisasjonar, lag og foreiningar søke om billettar for å gå i teater.

Kavli billettfond blei oppretta våren 2019, og i overkant av 40 organisasjonar fekk innvilga søknaden sin om teaterbillettar i løpet av året. Det var stor bredde både i organisasjonar som søke, og framsyningar dei søkte om billettar til.

Kan du søke?

- De er ein organisasjon, lag eller foreining (du kan ikkje søke som privatperson)
- De er ikkje-kommersiell og partipolitisk uavhengig
- De har medlemmar som til vanleg ikkje har moglegheit til å oppsøke kunst og kultur.
- Søknadar frå organisasjonar som arbeider med psykisk helse (spesielt retta mot unge), rus, integrering og språkopplæring vil bli prioritert.
- Vi ønskjer at flest mogleg skal få glede av billettfondet, derfor har vi i utgangspunktet sett eit tak på 30 billettar per søknad.
- Det er dessverre ikkje mogleg for skoleklasser å søkje om billettar via Kavli Billettfond, men vi har eige OBOS Billettfond for skole.
- Din organisasjon kan søke ein gong per teatersesong (vår/haust).
- Søknadane blir handsama fortløpande.

Om desse kriteria passar for din organisasjon, lag eller foreining, ønskjer vi din søknad!