Kavli billettfond

I lag med Kavlifondet har vi oppretta eit billettfond for ideelle, frivillige og humanitære organisasjonar. Sjå om du kan søke!

Om samarbeidet

Kavlifondet eig Kavli og Q-Meieriene og har i meir enn 50 år delt ut pengar til allmennyttige formål. Alt overskot blir gitt til humanitært arbeid, forsking og kultur. Målet er å skape ringverknader i folk sine liv, både for enkeltmenneske, i lokalsamfunn og i storsamfunnet. I 2018 delte Kavlifondet ut til saman 131 millionar kroner. Kvar gong du kjøper eit produkt frå Kavli eller Q-Meieriene, bidreg du til ei god sak.

Det Norske Teatret arbeider aktivt for å ha eit mangfaldig publikum og ein inkluderande profil. Teateret er ein viktig del av kulturarven vår og eit teaterbesøk kan for mange gi rom for å kople av frå kvardagen og hente energi, inspirasjon og refleksjon, og er ein fellesskapsarena og møteplass. Vi ønskjer at personar som elles ikkje oppsøker teateret får moglegheita til det.

Kavli Billettfond for ideelle, frivillige og humanitære organisasjonar er eit samarbeid mellom Kavlifondet og Det Norske Teatret. Her kan organisasjonar, lag og foreiningar søke om billettar for å gå i teateret.

Kavli Billettfond blei oppretta våren 2019, og i overkant av 40 organisasjonar fekk innvilga søknaden sin om teaterbillettar i løpet av året. Det var stor breidde både i organisasjonane som søkte og framsyningane dei søkte om billettar til.

Kan du søke?

- De er ein organisasjon, lag eller foreining (du kan ikkje søke som privatperson)
- De er ikkje-kommersiell og partipolitisk uavhengig
- De har medlemmar som til vanleg ikkje har moglegheit til å oppsøke kunst og kultur.
- Søknader frå organisasjonar som arbeider med psykisk helse (spesielt retta mot unge), rus, integrering og språkopplæring vil bli prioriterte.
- Vi ønskjer at flest mogleg skal få glede av billettfondet, derfor har vi i utgangspunktet sett eit tak på 30 billettar per søknad.
- Det er dessverre ikkje mogleg for skoleklasser å søkje om billettar via Kavli Billettfond, men vi har eige OBOS Billettfond for skole.
- Din organisasjon kan søke ein gong per år.
- Søknadene blir handsama fortløpande.

Om desse kriteria passar for din organisasjon, lag eller foreining, ønskjer vi din søknad!

No er søknadsskjema for sesongen 2024 opna, og vi tek i mot søknaden din. Det kjem mange søknader inn, og dei som blir innvilga får svar.

Søk her: