Overføring

Ei framsyning om psykoterapi

Vinnar av Heddaprisen for Årets beste mannlige medspiller.

Kva er eigentleg psykoterapi? Korleis påverkar det pasientane? Kva med terapeuten sjølv?

Overføring hentar stoff frå eit forskingprosjekt utført av forskar og psykolog Marit Råbu, som har intervjua tretten pensjonerte psykoterapeutar om livet og yrkesvalet deira. Korleis har det å arbeide som terapeut påverka dei? Kva har det gitt? Kva har det kosta? Var det verdt innsatsen?

Empati

Ein terapeut må involvere seg personleg og kjenslemessig i klientanes liv og liding. På scenen blir erfaringane frå dei pensjonerte psykoterapeutane spelte ut av seks livsrøynde og rutinerte skodespelarar. Nokre av dei utfordringane og dilemma terapeutar blir stilte overfor, kan samanliknast med det skodespelarane strevar med i sitt arbeid: Å bruke eigne opplevingar, kunnskap og innleving for å sette seg inn i andres liv.

Eit bilde på samfunnsutviklinga

Terapeutane tilhøyrer ein generasjon der det å studere på universitet ikkje var så vanleg som i dag, og dei har praktisert i ei tid da både fag og samfunnsøkonomi var i sterk vekst og utvikling. Livet og erfaringane til desse terapeutane speglar viktige straumdrag i etterkrigstida: Nazismen var slått tilbake, utviklingsoptimisme og humanistiske verdiar fekk plass. Dei har vore pionerar i ei tid prega av fagleg fridom og anerkjenning. Psykologifaget var nytt, psykoanalysen på frammarsj. Individa skulle frigjerast frå undertrykkande ideologiar, religion og normer, tabu skulle brytast. I dag uttrykker dei erfarne terapeutane uro over vår tids trong til standardisering, rapportering, kontroll og auka «produksjon».

Framsyninga er eit samarbeid med Nationaltheatret.

 

Høyr Erik Hivju og Marit Råbu i Teaterpodden

Kan psykologisk forskning bli godt teater? Og kva er likskapen mellom det å vere psykolog og det å vere skodespelar? Høyr skodespelar Erik Hivju og psykolog Marit Råbu i fredagssamtalen!

LES MEIR I ARTIKLANE UNDER