OSLO

  • Scene : HOVUDSCENEN
  • Pris frå: 275 ,-
  • Premiere: Januar 2019

I 2019 kjem Broadway-suksessen OSLO – til Oslo.

Ei sterk forteljing der håpet om at samtale og gjensidig respekt kan bidra til å løyse fastlåste konfliktar.

Dette er historia om korleis samtale, kompromiss, tillit og tru på at ein kan få det til, kan vere med på å endre historia. I alle fall for ein periode. På nokre månader i 1993 blei vesle Noreg og ekteparet Mona Juul og Terje Rød-Larsen sentrale i eit internasjonalt politisk spel som resulterte i ein historisk fredsavtale mellom Israel og Palestina, den såkalla Oslo-avtalen. Dette arbeidet gav året etter Nobels Fredspris til dei politiske leiarane i Israel og Palestina. Freden var ikkje langvarig, men sådde likevel eit håp om at det er mogleg å nå fram med samtale.

Fred som «eksportvare»

Det er også ei forteljing om korleis eit lite land som Noreg fekk ei rolle som internasjonal fredsmeklar, og på nokre månader i 1993 blei sentrum for forhandlingar i ei av dei mest fastlåste konfliktane i etterkrigstida. 13. september same haust blei den historiske Oslo-avtalen signert i Washington. Dette var også med på å etablere Noreg som ein viktig internasjonal aktør, med fred som ein av våre «internasjonale eksportvarer».

Teaterstykket OSLO ønskjer å vise menneska bak forhandlingane, korleis ein kan møtast på ulike nivå og vise ulike sider av seg sjølv, trass i at ein representerer to ulike partar i ein fastlåst politisk konflikt. Dramatikar J. T. Rogers meiner historia har alt ein dramatikar kan ønske seg: Det er aktørar under press, det er dramatisk, kjenslelada og det handlar om historisk viktige avgjerder. Forhandlingane i Oslo-prosessen tok i bruk nye metodar som bygde på tillit mellom partane og uformelle møte. Dei involverte i den hemmelege Oslo-prosessen var få. Frå norsk side var Mona Juul, tilsett ved Utanriksdepartementet, og mannen hennar, Terje Rød Larsen, samfunnsforskar ved Fafo (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon), sentrale aktørar.

Bakgrunnen for Oslo-prosessen

Frå januar 1993 hadde Noreg fasilitert ein serie uformelle møte mellom israelske styresmakter og Palestinian Liberalisation Organization (PLO) i Noreg, gjennom det som blei kalla Oslo-kanalen. Forhandlingane mellom den israelske statsministeren Yitzhak Rabin og PLO-leiar Yassir Arafat gjekk føre seg i hemmelegheit på ulike adresser på Austlandet, etter at tilsvarande forsøk i Madrid og Washington hadde stranda.