ETC

Det Norske Teatret er med i det europeiske teatersamarbeidet ETC - European Theatre Convention.

Ein kunstnarleg plattform for skaping, innovasjon og samarbeid

Som det største nettverket av offentlege teater i Europa, har ETC meir enn 40 europeiske medlemsteater frå over 20 land, noko som speglar mangfaldet i den pulserande kultursektoren i Europa. ETC blei grunnlagt i 1988, og fremjar europeisk teater som ein viktig plattform for dialog, demokrati og samhandling, som samtalar med, reflekterer og speler ei aktiv rolle opp mot dagens mangfaldige publikum og eit samfunn som endrar seg.

ETC fremjar ein ide om teater som noko som samlar, som fører Europas sosiale, språklege og kulturelle arv ut til publikum og samfunn i og utanfor Europa. Den kraftfulle og profesjonelle leiinga i ETC sørger for at nettverket trivst og veks, og følgjer med på utviklinga og dei nyaste trendane. Gjennom sitt gjeldande fireårige ENGAGE-program tilbyr ETC mange prosjekt som medlemmane kan ta del i. Dette omfattande og banebrytande programmet er støtta av EU-programmet Creative Europe.


In English

An Artistic Platform for Creation, Innovation and Collaboration

As the largest network of public theatres in Europe, the ETC has more than 40 European Member Theatres from over 20 countries, reflecting the diversity of Europe’s vibrant cultural sector. Founded in 1988, the ETC promotes European theatre as a vital platform for dialogue, democracy and interaction that responds to, reflects and engages with today’s diverse audiences and changing societies.

ETC fosters an inclusive notion of theatre that brings Europe’s social, linguistic and cultural heritage to audiences and communities in Europe and beyond. Powerful and professional ETC governance ensures that the network will thrive and grow, taking into consideration the latest trends and developments.

The ETC’s current four-year ENGAGE programme offers our members many opportunities and project possibilities. This comprehensive, groundbreaking programme is supported by the Creative Europe programme of the European Union.