Bakgrunnsartikkel

Mangfald og ambisjonar

I arbeidet med mangfaldssatsinga har Det Norske Teatret satsa stort, og ser at arbeidet gir resultat.

Det Multinorske

Hausten 2012 starta Det Norske Teatret opp bachelorstudiet Det Multinorske for skodespelarstudentar med familiebakgrunn utanfor Europa. Målet var å få scenekunstfeltet i stand til å byggje ensemble som speglar det moderne Noreg. Dette studiet hadde ei tidsavgrensing, og planen var å uteksaminere to kull. Det Norske Teatret valde likevel å halde fram med ytterlegare eitt kull som no er inne i sitt siste studieår. Utdanninga fekk midlar frå Kulturdepartementet, men blei langt frå fullfinansiert. Planane blei likevel gjennomførte, og som resultat av denne satsinga er mangfaldet ved norske scenar, i norsk film- og tv-produksjon vesentleg auka.

Rommen Scene ligg sentralt i Groruddalen, ein liten T-banetur unna sentrum.

Rommen Scene

Kjerneverksemda til Det Norske Teatret er å spele teater, vi er ingen utdanningsinstitusjon, og det var aldri planen å etablere ei permanent studieretning.  Den nyaste satsinga vår i mangfaldsarbeidet er Rommen Scene i Groruddalen, vår fjerde spelescene. Med denne har teateret etablert ein spelearena som er med på å gi arbeid til fleire skodespelarar, også dei som er utdanna frå Det Multinorske. Intensjonen er å bringe fram nye forteljingar i nært samarbeid med dei lokale kreftene i bydelen, og ei utvikling som dette tar tid. Rommen Scene blei opna i januar 2019 og Belinda Braza er tilsett som kunstnarleg leiar.

Teatersjef Erik Ulfsby er sjølv regissør. No vil han sjå seg om etter nye talent og stemmer innan både eige fag og innanfor scenografi. Foto: Siren Høyland.

Talent Rommen

Hausten 2020 tok Det Norske Teatret ytterlegare eit initiativ i prosjektet Det Multinorske. Denne gongen skal det handle om dei kunstnarlege premissleverandørane; regissørane og scenografane. I desse definerande faga er mangfaldet så å seie fråverande, og det er avgjerande at det finst fleire og meir mangfaldige stemmer også i desse yrkesgruppene. Frametter kjem Det Norske Teatret til aktivt å leite etter samarbeidspartnarar for å kunne etablere eit bachelorstudium etter modell av Det Multinorske. Ambisjonen er å kunne starte opp ei solid, attraktiv og banebrytande utdanning slik at heile økosystemet i ein teaterproduksjon speglar miljøet rundt seg.

Video frå 2016 om historia bak Det Norske Teatret - som alltid har vore "eit teater for dei utanifrå" - og om satsinga på mangfald: