Bakgrunnsartikkel

Kort om Bob Dylan

Bob Dylan har skrive meir enn 600 songar i eit spekter frå balladar, tradisjonell blues, songar med klåre politiske bodskap til eksperimentell rockepoesi. Inspirasjonen hans er henta frå alt frå Shakespeare og Bibelen, til modernistisk litteratur.

Skrive av
Siri Løkholm Ramberg
Siri Løkholm Ramberg
Dramaturg

Tekstane hans er mangetydige og tolkingane er motstridande. I skrivemåten sin tek han ikkje omsyn til tid eller rom, og perspektivet er ofte skiftande. Han leikar med språket og har eit stort repertoar av verkemiddel med klang og bilde.

Dylan fekk Nobelprisen i litteratur i 2016 for å ha «skapt nye poetiske uttrykk innanfor den store amerikanske songtradisjonen». Tildelinga vekte både begeistring og protestar, og reknast som eit løft for at songlyrikken blir anerkjent som ein viktig del av verdslitteraturen, sjølv om han er skriven for å bli framført, og ikkje gitt ut i bok.

Bob Dylan er ein sjangeroverskridande poet, som aldri heilt har late seg plassere eller definere. Han har vore sjølve symbolet for ei protestrørsle, men han har også skrive dei vakraste balladane om livet, kjærleiken og døden - samstundes som han har utvida sjølve tydinga av omgrepet rocketekst. Han er stadig skiftande og har aldri vore oppteken av publikum sine forventningar.

Mogelegvis ligg noko av Dylans appell her, at han er så vanskeleg å få tak på. Han appellerer til oss alle og er framleis gåtefull.