Styret

OM DET NORSKE TEATRET

Det Norske Teatret er ein nasjonal scenekunstinstitusjon med ei modig og stolt motkulturell historie, og har sidan starten i 1913 vakse fram som ein av dei viktigaste og mest særeigne teaterorganisasjonar i Norden. Teatret spelar på nynorsk og dialekt i eit breitt repertoar, som òg omfattar musikkteater, og har jamt svært høge publikumstal. Det NorskeTeatret ligg sentralt i hovudstaden i eit moderne teaterbygg frå 1985 med 3 faste scenar, i tillegg til kaféscenen Bikuben, og med ein nyopna restaurant integrert i foajeområdet.   Gjennom moderne repertoartenking, dyktige scenekunstnarar og ein medviten språkpolitikk, ønskjer vi å ligge i framkant av scenekunstutviklinga. I møtet med det nye Noreg skal vi ha ei medviten haldning til å spegle samfunnet rundt oss og tilby eit mangfald av uttrykk og opplevingar. Dette let seg kort oppsummere i vårt ambisiøse visjon: Vi skal ta med oss fortida inn i notida til eit modig møte med framtida.

STYRET I L/L DET NORSKE TEATRET
ETTER ÅRSMØTET 28. APRIL 2018:

Medlem:

Nina Refseth, styreleiar
Steinulf Tungesvik, nestleiar

Varamedlem:

1) Gunhild Berge Stang
2) Olin Johanne Henden

Valde etter tilråding frå staten:

Magni Hjertenes Flyum
Inger Lise Aarrestad Rettedal
Shahzad Rana

Vara:

  1. Tone Varslot Stave
  2. Ivar Hogne Areklett Moe

Valde av dei fast tilsette på teatret:

Finn Kirkeby
Paul-Ottar Haga

Vara for Finn Kirkeby:
1) Pål Pande-Rolfsen
2) Lene Jin Nilsen
3) Anna L. Jakobsen

Vara for Paul-Ottar Haga:
1) Carl Morten Amundsen
2) Reinate Reinsve
3) Petter Winther

MÅLPOLITISK RÅD

Målpolitisk råd har til oppgåve å gje råd om målbruken ved teatret og andre kulturpolitiske emne som rådet sjølv tek opp. Rådet vart skipa i 8. oktober 1976 som møteplass mellom teatret og resten av målrørsla og for å sikre årsmøtet og målrørsla innverknad på den målpolitiske utviklinga til teatret etter at staten fekk fleirtal i styret. Rådet blir valt på årsmøtet til teatret og har 11 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Etter årsmøtet 28. april 2018 har Målpolitisk råd denne samansetjinga:

Rådsmedlemmer

Eli Ulvestad, leiar

Inger Johanne Sæterbakk
Jens Kihl
Marit Krogsæter
Sverre Tusvik

Vararepresentantar:

1) Dag Terje Klarp Solvang
2) Mette Vårdal
3) Kjell Åsmund Sunde
4) Marie Nicolaisen
5) Terje Svindseth

Valnemnda:

Magne Aasbrenn
Endre Kleiveland
Brit Bildøen