Tjidtjie

Korleis er det å vere 6 år og bli plassert på internat, langt borte frå foreldra sine? 

Tjidtjie handler om ei ung samisk kvinne som prøver å forsone seg med oppveksten på sørsamisk internat ei gong på 1990-talet. Framsyninga er laga på bakgrunn av intervjuer med samiske barn og deira foreldre.

Sørsamiske barn har i generasjonar blitt sende heimanifrå for å bu på internat og gå på skole. Det var ein bevisst del av fornorskingspolitikken, seinare blei det eit middel i gjenreisinga av den samiske kulturen. Foreldra sende barna sine milevis av stad for at dei skulle lære samisk språk og kultur, og såg dei ofte ikkje igjen før i feriane. Framsyninga handlar om desse barna og ungdommane. Det handlar om vennskap og forelsking. Om vidda og lyset på sommarfjellet. Om eit språk som er i ferd med å døy ut. Og det handlar om ei 6-årig jente som saknar mor si, si ”Tjidtjie”.

Passar frå 13 år. Blir spelt på norsk.

Akte noere saemien nyjsenæjja voejhkele sov byjjenimmine åarjelsaemien internaatesne måahtadidh jaepieh 1990 Nöörjesne. Gellie boelhkine åarjelsaemien maanah hïejmeste seedtesovveme edtjieh internaatesne årrodh skuvlesne vaedtsedh. Dïhte lij akte voerkes boelhke daaroedehtemepolitihkeste. Mænngan saemiej skuvlh vierhtine sjïdtin edtjin saemien kultuvrem gorredidh.

Eejhtegh sijjen maanide gååhkese hïejmeste seedtin juktie saemien gïelem jïh kultuvrem lïeredh, jïh idtjin dejtie vihth råakh eannan skuvle-eejehtimmie.

 Tjidtjie lea akte vuesiehtimmie daej maanaj jïh noeri bïjre. Dïhte lea vïenetji jïh györemen bïjre. Vaeriej jïh giesielaanten tjoevkesen bïjre. Akten gïelen bïjre mij gaarveneminie. Jïh 6.-n jaepien båeries nïejten bïjre gie tjidtjebem ohtsele, sov “Tjidtjie”.

 Vuesiehtimmie lea gihtjedimmiej mietie åarjelsaemiejgujmie dorjeme, gïeh jïjtjh internaatesne byjjenamme. 

Framsyninga er ein samproduksjon mellom Rohde & Aass produksjonar, Turnéteateret i Trøndelag og Åarjelhsaemien teateret AS.